نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » جغرافیا » آمار » سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی
1964 بازدید

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تبریز

در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

سرشماری

طبق سرشماری ، تبریز دارای ۲ بخش، ۴ شهر، ۶ دهستان و ۷۶ آبادی می‌باشد.

 

وضعیت سکونت در شهرستان

۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
مرد و زن ۵۷۵۷۷۹ ۸۰۹۴۲۶ ۱۰۷۳۹۱۳ ۱۵۲۷۲۹۱ ۱۴۸۶۵۰۹ ۱۵۷۹۳۱۲ ۱۶۹۵۰۹۴
مرد ۲۹۲۷۲۳ ۴۱۷۸۴۲ ۵۵۴۳۱۱ ۷۷۹۷۳۲ ۷۶۰۳۵۸ ۸۰۹۶۷۱ ۸۵۸۰۹۷
زن ۲۸۶۰۵۶ ۳۹۱۵۸۴ ۵۱۹۶۰۱ ۷۴۷۵۵۹ ۷۲۶۱۵۱ ۷۶۹۶۴۱ ۸۳۶۹۹۷

 

وضعیت سکونت در شهر تبریز

۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
مرد و زن ۳۲۸۰۷۲ ۴۶۷۴۴۳ ۶۳۴۷۴۱ ۱۱۲۰۴۵۶ ۱۳۰۴۵۸۴ ۱۴۴۸۶۵۳ ۱۵۴۵۴۹۱
مرد ۱۶۶۲۷۱ ۲۴۱۳۵۲ ۳۲۹۵۸۱ ۵۷۳۶۵۰ ۶۶۷۶۴۹ ۷۴۲۳۱۹ ۷۸۱۲۸۸
زن ۱۶۰۹۹۱ ۲۲۶۰۹۱ ۳۰۵۱۶۰ ۵۴۶۸۰۶ ۶۳۶۹۳۵ ۷۰۶۳۳۴ ۷۶۴۲۰۳

وضعیت سکونت در نقاط روستایی شهرستان

۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰
مرد و زن ۲۴۷۷۰۷ ۳۴۱۹۸۳ ۴۳۹۱۷۲ ۴۰۶۸۳۵ ۱۸۱۹۲۵ ۱۳۰۶۵۹ ۱۴۹۶۰۳
مرد ۱۲۶۴۵۲ ۱۷۶۴۹۰ ۲۲۴۷۳۰ ۲۰۶۰۸۲ ۹۲۷۰۹ ۶۷۳۵۲ ۷۶۸۰۹
زن ۱۲۲۰۶۵ ۱۶۵۴۹۳ ۲۱۴۴۴۱ ۲۰۰۷۵۳ ۸۹۲۱۶ ۶۳۳۰۷ ۷۲۷۹۴

جمعیت و خانوار

۱۳۳۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۵۷۵۷۷۹ ۱۱۵۴۶۴ ۲۹۲۷۲۳ ۲۸۳۰۵۶
ساکن در نقاط شهری ۳۲۸۰۷۲ ۳۰۵۱۱ ۱۶۶۲۷۱ ۱۶۰۹۹۱
ساکن در نقاط روستایی ۲۴۷۷۰۷ ۲۶۲۸۷ ۱۲۶۴۵۲ ۱۲۲۰۶۵
شهرتبریز ۲۸۹۹۹۶ ۵۶۷۹۸ ۱۴۷۶۷۰ ۱۴۲۳۲۶
۱۳۴۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۸۰۹۴۲۶ ۱۵۲۸۰۶ ۴۱۷۸۴۲ ۳۹۱۵۸۴
ساکن در نقاط شهری ۴۶۷۴۴۳ ۸۹۶۸۷ ۲۴۱۳۵۲ ۲۲۶۰۹۱
ساکن در نقاط روستایی ۳۴۱۹۸۳ ۶۳۱۱۹ ۱۷۶۴۹۰ ۱۶۵۴۹۳
شهرتبریز ۴۰۳۴۱۳ ۷۷۰۵۴ ۲۰۸۵۷۷ ۱۹۴۸۳۶
۱۳۵۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۱۰۷۳۹۱۳ ۲۲۷۳۱۱۶ ۵۵۴۳۱۱ ۵۱۹۶۰۱
ساکن در نقاط شهری ۶۳۴۷۴۱ ۱۶۰۶۴۶ ۳۲۹۵۸۱ ۳۰۵۱۶۰
ساکن در نقاط روستایی ۴۳۹۱۷۲ ۱۲۰۶۷۰ ۲۲۴۷۳۰ ۲۱۴۴۴۱
شهرتبریز ۵۹۷۹۷۶ ۱۳۹۲۲۸ ۳۱۰۸۸۷ ۲۸۷۰۸۹
۱۳۶۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۱۵۲۷۲۹۱ ۳۰۱۸۲۵ ۷۷۹۷۳۲ ۷۴۷۵۵۹
ساکن در نقاط شهری ۱۱۲۰۴۵۶ ۲۳۱۶۰۴ ۵۷۳۶۵۰ ۵۴۶۸۰۶
ساکن در نقاط روستایی ۴۰۶۸۳۵ ۷۰۲۲۱ ۲۰۶۰۸۲ ۲۰۰۷۵۳
شهرتبریز ۹۷۱۴۸۲ ۲۰۱۴۰۳ ۴۹۷۱۱۵ ۴۷۴۳۶۷
۱۳۷۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۱۴۸۶۵۰۹ ۳۳۳۴۴۱ ۷۶۰۳۵۸ ۷۲۶۱۵۱
ساکن در نقاط شهری ۱۳۰۴۵۸۴ ۲۹۶۰۱۶ ۶۶۷۶۴۹ ۶۳۶۹۳۵
ساکن در نقاط روستایی ۱۸۱۹۲۵ ۳۷۴۲۵ ۹۲۷۰۹ ۸۹۲۱۶
شهرتبریز ۱۱۹۱۰۴۳ ۲۶۸۹۱۵ ۶۰۹۸۱۳ ۵۸۱۲۳۰
۱۳۸۵
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۱۵۷۹۳۱۲ ۴۲۳۹۱۷ ۸۰۹۶۷۶ ۷۶۹۶۳۶
ساکن در نقاط شهری ۱۴۴۸۶۵۳ ۳۹۱۸۶۰ ۷۴۲۳۲۳ ۷۰۶۳۳۰
ساکن در نقاط روستایی ۱۳۰۶۵۹ ۳۲۰۵۷ ۶۷۵۳۵ ۶۳۳۰۶
شهرتبریز ۱۳۹۸۰۶۰ ۳۷۸۴۶۰ ۷۱۵۱۰۷ ۶۸۲۹۵۳
۱۳۹۰
جمعیت خانوار مرد زن
شهرستان تبریز ۳۳۹۰۱۸۸ ۱۰۲۶۵۶۶ ۱۷۱۶۱۹۴ ۱۶۷۳۹۹۴
ساکن در نقاط شهری ۱۵۴۵۴۹۱ ۴۷۰۶۴۲ ۷۸۱۲۸۸ ۷۶۴۲۰۳
ساکن در نقاط روستایی ۱۴۹۶۰۳ ۴۲۶۴۱ ۷۶۸۰۹ ۷۲۷۹۴
شهرتبریز ۱۶۹۵۰۹۴ ۵۱۳۲۸۳ ۸۵۸۰۹۷ ۸۳۶۹۹۷

جمعیت برحسب سن

۱۳۳۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۸۴۳۱ ۷۸۰۸ ۱۶۲۳۹
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۳۷۱۳۷ ۳۹۷۷۲ ۷۳۹۰۹
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۴۱۱۴۳ ۴۰۸۷۴ ۸۲۰۱۷
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۳۲۵۴۴ ۲۸۳۴۳ ۶۰۸۸۷
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۴۸۴۱۹ ۵۱۴۵۴ ۹۹۸۷۳
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۱۱۲۳۴۳ ۱۰۸۹۹۳ ۲۲۱۳۳۶
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۱۱۹۰۶ ۹۶۱۲ ۲۱۵۱۸
جمع ۲۹۱۷۲۳ ۲۸۳۰۵۶ ۵۷۵۷۷۱
۱۳۴۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۱۵۷۰۵ ۱۴۳۹۱ ۳۰۰۹۶
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۷۰۹۱۶ ۶۶۱۷۲ ۱۳۷۰۸۸
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۶۶۲۰۱ ۶۲۹۲۲ ۱۲۹۱۲۳
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۵۰۰۰۲ ۴۵۷۶۷ ۹۵۷۶۹
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۶۳۸۶۱ ۵۳۳۸۸ ۱۲۷۲۴۹
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۱۴۷۹۷۶ ۱۳۹۹۴۶ ۱۸۱۷۸۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۱۸۸۸۸ ۱۳۳۸۹ ۳۱۲۷۵
جمع ۴۱۷۸۴۲ ۳۹۱۵۸۴ ۸۰۹۴۲۶
۱۳۵۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۱۵۸۹۲ ۱۴۸۳۵ ۳۰۷۲۷
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۸۴۱۲۵ ۷۸۸۵۹ ۱۶۲۹۸۴
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۸۳۷۶۲ ۷۸۰۱۰ ۱۶۱۱۷۷۲
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۷۲۵۱۹ ۶۵۱۶۳ ۱۳۷۶۸۲
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۱۰۲۶۵۵ ۱۰۳۰۹۳ ۲۰۵۷۴۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۱۹۰۵۱۷ ۱۷۸۸۰۵ ۳۶۹۳۲۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۲۰۷۳۳ ۱۵۶۷۱ ۳۶۴۰۴
جمع ۵۵۴۳۱۱ ۵۱۹۶۰۱ ۱۰۷۳۹۱۲
۱۳۶۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۲۴۲۰۴ ۲۳۹۵۱ ۴۸۱۵۵
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۱۲۲۷۳۰ ۱۲۱۵۰۴ ۲۴۴۲۳۴
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۱۱۱۲۸۷ ۱۰۷۹۳۷ ۲۱۹۲۲۴
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۷۷۷۵۰ ۷۱۹۵۳ ۱۴۹۷۰۳
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۱۴۸۲۴۸ ۱۴۳۵۸۱ ۲۹۱۸۲۹
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۲۷۰۸۵۷ ۲۵۶۹۶۴ ۵۲۷۸۲۱
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۲۴۳۷۶ ۲۱۴۵۱ ۴۵۸۲۷
جمع ۷۷۹۷۳۲ ۷۴۷۵۵۹ ۱۵۲۷۲۹۱
۱۳۷۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۱۰۶۷۵ ۹۸۹۴ ۲۰۵۶۹
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۶۷۷۹۸ ۶۴۳۵۳ ۱۳۲۱۵۱
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۹۲۹۵۶ ۸۸۹۳۷ ۱۸۱۸۹۳
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۸۴۹۱۱ ۸۲۱۶۶ ۱۶۷۰۷۷
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۱۵۸۲۷۰ ۱۵۸۵۴۸ ۳۱۶۸۱۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۳۰۷۷۰۲ ۲۸۷۸۴۲ ۵۹۵۵۴۴
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۳۷۹۹۵ ۳۴۳۸۸ ۷۲۳۸۳
جمع ۷۶۰۳۵۸ ۷۲۶۱۵۱ ۱۴۸۶۵۰۹
۱۳۸۵
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۱۱۴۴۳ ۷۶۹۶۴۱ ۲۲۵۶۲
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۵۵۳۶۹ ۱۱۱۱۹ ۱۰۷۸۷۳
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۵۵۳۸۶ ۵۲۵۰۴ ۱۰۷۷۰۸
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۵۱۳۹۹ ۵۲۳۲۲ ۹۹۹۴۱
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۱۸۷۳۳۲ ۴۸۵۴۲ ۳۶۷۹۶۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۴۰۱۲۹۱ ۱۸۰۶۳۶ ۷۸۱۲۳۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۴۷۴۵۱ ۳۷۹۹۴۱ ۹۲۰۲۸
جمع ۸۰۹۶۷۱ ۴۴۵۷۷ ۱۵۷۹۳۱۲
۱۳۹۰
سن مرد زن مرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال) ۱۲۸۳۳ ۱۱۹۷۰ ۲۴۸۰۳
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان) ۶۴۷۴۸ ۶۰۸۵۰ ۱۲۵۵۹۸
۱۰-۶ ساله (کودکان) ۵۸۰۲۷ ۵۵۴۹۰ ۱۱۳۵۱۷
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان) ۴۵۲۵۹ ۴۳۴۰۰ ۸۸۶۵۹
۲۴-۱۵ ساله (جوانان) ۱۴۸۵۸۷ ۱۴۶۸۴۷ ۲۹۵۴۳۴
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان) ۴۷۲۷۲۹ ۴۶۰۵۸۶ ۹۳۳۳۱۵
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان) ۵۵۶۷۹ ۵۷۶۵۶ ۱۱۳۳۳۵
جمع ۸۵۸۰۹۷ ۸۳۶۹۹۷ ۱۶۹۵۰۹۴
برچسب ها :
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه