موسیقی

جایگاه موسیقی محلی آذربایجان در آداب و رسوم

جایگاه موسیقی محلی آذربایجان در آداب و رسوم

موسیقی محلی آذربایجان جزئی از فرهنگ زنده مردم محسوب می شود. در این میان موسیقی مردمی شناخته شده «عاشیق لَر» (عاشق ها) که با سرشت بومی مردم آذربایجان آمیخته است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  در آذربایجان ، موسیقی جزئی از فرهنگ زنده مردم محسوب می شود. در این میان موسیقی مردمی شناخته شده «عاشیق لَر» (عاشق ها) که با سرشت بومی مردم آذربایجان آمیخته است، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  پیشنیه موسیقی محلی آذربایجان کم و بیش روشن است و امروزه...

ادامه مطلب