تاریخ

بلوای قحطی نان در تبریز

بلوای قحطی نان در تبریز

قحطی نان در تبریز؛ خاطراتی از زبان خبیرالسلطنه تلگرافچی دوران قاجار خبیرالسلطنه‌ یکی‌ از نخستین‌ تلگرافچیان‌ ایرانی‌ بود که‌ در دوران‌ پایانی‌ سلطنت‌ ناصرالدین‌شاه‌ به‌ کار در تلگرافخانه‌ پرداخت‌. او در دوران‌ مظفرالدین‌شاه‌ نیز به‌ خدمت‌ خود ادامه‌ داد. در این‌ شماره‌ خاطرات‌ او را از دوران‌ سلطنت‌ محمدعلی‌شاه‌ به‌ نظر خوانندگان‌ می‌رسانیم‌. این‌ خاطرات‌ بسیار مفصل‌ بوده‌ ولی‌ متاسفانه‌ چاپ‌ نشده‌ و در اختیار خانواده‌ خبیر است‌ که‌ ا...

ادامه مطلب

قدمت تبریز از نگاه جهانگرد معروف حمداله مستوفی

قدمت تبریز از نگاه جهانگرد معروف حمداله مستوفی

قدمت تبریز ؛ تبریز یا تب ریز ، یکی از شهرهای زیبا و قدیمی ایران است که با کمال تاسف آنچه لازمه تحقیق در قدمت این شهر و معرفی آن می باشد معمول نگردیده است و اختلاف نظری که در میان مورخین روسی و امنی با نوشته های تاریخ نگاران اسلامی وجود دارد ، نشانگر قدمت این شهر و نسبت دادن بنای آن به دوره اشکانیان می باشد. چنانچه حمداله مستوفی۱ می گوید : به سال ۱۷۵ هجری قمری «زبیده خاتون» همسر هاون الشید این شهر را بنا کرده است. جغرافیای شهری، حسین شکوئی ...

ادامه مطلب