بایگانی برچسب ها: انجمن ایالتی آذربایجان

۱۴ مهر ۱۲۸۵ ـ تأسیس انجمن ایالتی آذربایجان

۱۴ مهر ۱۲۸۵ ـ تأسیس انجمن ایالتی آذربایجان

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۲۸۵ مصادف با ۱۸ شعبان ۱۳۲۸ و ۷ اکتبر ۱۹۰۶ تأسیس انجمن ایالتی آذربایجان شکل‌گیری انجمن‌های ملی یکی از دستاوردهای مترقی انقلاب مشروطیت در ایران است و ثابت کرد که اگر کار مردم به دست خود آنها سپرده شود ، نتایج مفیدی در پی‌خواهد داشت. اولین انجمن پس از صدور فرمان مشروطیت به نام انجمن ایالتی آذربایجان ، در تبریز شکل گرفت. این انجمن ابتدا مجلس ملی نام داشت که به دلیل سوء‌تفاهم در تهران میان نمایندگان مجلس شورای ملی ، به انج...

ادامه مطلب