بایگانی برچسب ها: اولین کتاب پزشکی

اولین کتاب پزشکی ایران

اولین کتاب پزشکی ایران

اولین کتاب پزشکی ایرانبه دنبال خدمات ارزنده عباس میرزا در تبریز برای اولین بار با بیماری آبله به صورت علمی مبارزه شد و مردم تبریز آبله کوبی شدند. پرشک مخصوص نایب السلطنه دستورالعملی برای انجام آبله کوبی به رشته تحریر درآورد که بعدها ترجمه و چاپ شد. در سال ۱۲۰۸ هجری‌شمسی دکتر کورمک (پزشک مخصوص عباس‌میرزا) کتاب تعلیم نامه در اعمال آبله کوبی را در تبریز به زبان انگلیسی تألیف نمود. تعلیم نامه در اعمال آبله کوبی اولین کتاب پزشکی است که ...

ادامه مطلب