بایگانی برچسب ها: مشروطه خواهی تبریز

تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز

تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز

تبریز و مشروطه خواهیآغاز قیام در تبریزمجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهرانتهیه غذا برای متحصنین سفارت انگلیسستارخان و باقرخان سردار و سالار ملیتشییع پیکر یکی از مجاهدیننیروهای مجاهد تحت فرمان ستارخانزندانیان نیروهای مشروطه خواهسیاح محلاتی که خود نیز در شمار گرفتاران این دوران بوده است در خاطرات خود نوشته است:«به حبسیان، جز دو قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دا...

ادامه مطلب